Suomen suurin ja vanhin suomalais-virolainen järjestö Tuglas-seura on kolmen vuosikymmenen ajan esitellyt virolaista kulttuuria Suomessa ja suomalaisille. Viimeisen kymmenen vuoden aikana virolaisista on tullut Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä, ja Tuglas-seura on ryhtynyt panostamaan myös Suomessa asuvien virolaisten kotoutumisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurin tarjoamin keinoin.

Suomessa asuu Viron väestörekisterin tilastojen mukaan vakituisesti ja tilapäisesti yhteensä noin 70 000 virolaista, yli puolet heistä pääkaupunkiseudulla. Suomenvirolaiset ovat nuori vähemmistö, vielä parikymmnetä vuotta sitten virolaisia oli Suomessa vain kymmenisen tuhatta. Suomenvirolaiset poikkeavat muista maahanmuuttajaryhmistä monin tavoin. Heille ominainen ylirajainen elämäntapa vaikuttaa vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan osallisutumiseen ja kiinnittymiseen sekä identitteettiin.

Maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen sekä aktiivinen kansalaisuus ovat onnistuneen kotoutumisen edellytyksiä. Tuglas-seura pyrkii taiteen ja kulttuurin avulla luomaan yhteistoimintaa, joka mahdollistaa virolaisten ja suomalaisten välisen vuorovaikutuksen sekä suomenvirolaisten osallisuuden. Tuglas-seura onkin toteuttanut menestyksekkäästi eri lähteistä haettujen hankerahojen turvin suomenvirolaisille suunnattuja koulutus- ja kotoutushankkeita. Tuglas-seura seuraa aktiivisesti suomenvirolaisten tilannetta, heitä koskevaa tutkimusta, aiheesta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tekee vaikuttamistyötä. Toimintaa ohjaa kotoutusstrategia, jonka seuran johtokunta hyväksyi kokoukessaan 20.1.2015. Vuonna 2016 Tuglas-seura hyväskyttiin valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan ETNOn jäseneksi nelivuotisaudeksi 2016-2020.

Tuglas-seura tarjoaa kulttuurista ja vuorovaikutuksellista kaksisuuntaista kotoutumista kotoutumista edistäviä kulttuuripalveluita yhteistyössä sekä Viron että Suomen valtionhallinnon, kuntien ja muiden yhteisöjen kanssa. Seura tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien Suomessa toimivien Viro-toimijoiden kanssa (suomenvirolaisten omat järjestöt, Viron suurlähetystö, Viron Suomen-instituutti, Suomen Viro-yhdistysten liitto) sekä suomen kieltä ja kulttuuria Virossa esittelevän Suomen Viron-instituutin kanssa.

Pääkapunkiseudulla Tuglas-seura tarjoaa kohtaamispaikan suomenvirolaisille ja Virosta kiinnostuneille suomalaisille Eesti Maja–Viro-keskuksessa Helsingin Suvilahdessa. Seura järjestää Eesti Majassa kaikille avoimia tilaisuuksia, luentoja, seminaareja, konsertteja, näyttelyitä ja viron ja suomen kielen kursseja. Seuran Baltia-kirjasto on 35 000 nimekkeellään maailman suurin Viron ulkopuolinen Estica-kokoelma. Seuralla on paikallisjärjestöt Oulun, Lappeenrannan, Lahden, Kotkan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Turun, Kuopion, Porvoon ja Tampereen seuduilla. Näiden paikallisyhdistysten kautta seura tavoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat virolaiset. Tuglas-seuraan kuuluu yli 3 000 jäsentä.

Tuglas-seura tiedottaa tapahtumistaan suomeksi verkkosivullaan www.tuglas.fi ja Facebook-sivulla www.facebook.com/tuglasseura. Viroksi tapahtumista tiedotetaan Facebookissa Eesti kultuur Soomes. Tuglas-seura ylläpitää myös kulttuurikalenteria www.virosuomessa.fi ja Viro-keskuksen verkkosivuja www.eestimaja.fi


Esimerkkeja Tuglas-seuran viime vuosina toteuttamista suomenvirolaisille suunnatuista koulutus- ja kotoutushankkeista:

Suomen kielen kurssit

Vuonna 2011 alkaneet suomen kielen kurssit ovat saavuttaneet nopeasti Suomessa asuvien virolaisten suosion. Suomen ja viron kielisukulaisuus ja kontrastiivinen opetusmenetelmä mahdollistavat nopean etenemisen ja kielitaidon ripeän karttumisen.

Külla tuleb… -tapahtumasarja lapsille ja nuorille

Vuodesta 2012 Tuglas-seura on järjestänyt Külla tuleb… -tapahtumasarjaa kouluikäisille suomenvirolaisille lapsille ja nuorille. Virolaisten eri kulttuurialojen edustajien vierailut tukevat oman äidinkielen ylläpitoa ja oman kulttuurin tuntemusta.

Tapahtumasarjaa ovat tukeneet Koneen säätiö, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus.

Viron äidinkielenpäivä

Virosssa juhlitan äidinkielenpäivää 14.3. Tuglas-seura viettää viron äidinkielenpäivää maaliskuussa yhteistyössä Vironkielisen opetuksen seuran ja Viron suurlähetystön kanssa. Ohjelmaa järjestetään virolaisille perheille ja viron kielen opettajille.

Viron äidinkielenpäivän järjestämistä tukee Viron kulttuuriministeriö.

Viron kielen opettajien kevätkoulutus ja kansainvälinen opettajien päivä

Kevään koulutuspäiville osallistuvat vapaan sivistystyön piirissä viroa vieraana kielenä opettavat ja koulujen oman äidinkielen opettajat. Opettajien päivän koulutuksiin osallistuvat myös suomalaisissa kouluissa työskentelevät virolaiset muiden aineiden opettajat. Koulutuspäivät järjestetään yhteistyössä Vironkielisen opetuksen seuran kanssa.

Koulutuspäivien järjestämistä tukee Viron opetus- ja tiedeministeriö.

Emakeel on oma keel -esite

www.tuglas.fi/tiedostot/emakeel_on_oma_keel.pdf

Keväällä 2013 Tuglas-seura julkaisi esitteen oman äidinkielen merkityksestä vieraskielisessä ympäristössä.

Esitteen julkaisemista tukivat Koneen Säätiö sekä Viron Opetus- ja tiedeministeriö.

Selvitys “Vironkielisten maahanmuuttajien osallistuminen kulttuuri- ja yhdistyselämään” Mikko Lagerspetz 2011 (OKM)

www.tuglas.fi/tiedostot/Vironkielisten_maahanmuuttajien_osallistuminen.pdf

Tutkimuksen rahoitti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomenvirolaisten yhdistysten verkostoitumistapahtumat

Vuodesta 2104 Tuglas-seura on tukenut suomenvirolaisten järjestöjen toimintaa järjestämälä heidän kanssa yhteistyössä verkostoitumis- ja koulutuspäivä mm. Helsingissä, Turussa, Tampereella, Porissa ja Mikkelissä.

Sinuiksi Suomen kanssa -tapahtumasarja

Vuosina 2013-2019 Tuglas-seura järjesti tapahtumasarjaa, joka esitteli suomenvirolaisille viroksi suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Tapahtumasarjan rahoitti Jenny ja Antti Wihurin säätiö.